Školenia


Oblast školenia

Naše odborné školenia a prednášky sú venované odpadovému hospodárstvu, legislatíve, poznatkom z praxe a terénu, triedeniu jednotlivých zložiek, nakladaniu s odpadmi od zhromažďovania cez zber až po likvidáciu, či už separovaním, využitím, po skládkovanie a sú určené pre rôzne spoločnosti, podnikateľov, firmy a závody, základné školy, stredné školy, hotely a iné inštitúcie.

Cieľ školenia

Cieľom školenia je poskytnúť záujemcom ucelený zoznam základných vedomostí a poznatkov z tejto oblasti s nadväznosťou na spracovanie rôznych podkladov a dôležitých dokumentov pre štátnu správu a ostatné orgány, nevynímajúc dôležitosť aplikovania získaných poznatkov pri riešení zásadných otázok v riadení vplyvov činností organizácií pôsobiacich na životné prostredie.
 
Nakladanie s ostatným odpadom
V oblasti nakladania s ostatnými odpadmi Vám poskytneme školenie zamerané najmä na tieto okruhy:

 • Základná legislatívna úprava,
 • Základné pojmy,
 • Zaraďovanie ostatných odpadov,
 • Označovanie ostatných odpadov,
 • Evidencia vzniknutých ostatných odpadov,
 • Hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním,
 • Odpad zo servisných, čistiacich a udržiavacích prác,
 • Stavebný odpad.

Nakladanie s nebezpečným odpadom.
V oblasti nakladania s nebezpečnými odpadmi Vám ponúkame školenia v nasledovných oblastiach:

 • Základná legislatívna úprava,
 • Základné pojmy,
 • Identifikácia nebezpečných odpadov,
 • Zaraďovanie nebezpečných odpadov,
 • Označovanie nebezpečných odpadov,
 • Preprava nebezpečného odpadu,
 • Preprava nebezpečného odpadu do zahraničia,
 • Súhlas na nakladanie s nebezpečným odpadom,
 • Evidencia nebezpečných odpadov.


ENVIROLIVE, s.r.o.
Nemôžeme zmeniť minulosť, ale môžeme zmeniť budúcnosť, vždy pamätajme na ochranu a tvorbu životného prostredia.